Diensten

Als onafhankelijk zelfstandig adviseur lever ik adviesdiensten op het gebied van stedelijk water. Opdrachtgevers zijn gemeenten, waterschappen, adviesbureaus en aannemers.

De diensten die ik aanbied lopen uiteen van: opstellen van beleid, het ontwerp van riolering en berging- en infiltratievoorzieningen tot beheer en verbeteren van het functioneren van het rioolstelsel en het toetsen van plannen. Hierbij oog voor goed functioneren en beheren voor nu en later.

 • Ontwerpen van riolering (uitbreiding, vervanging en verbetering, hemelwater)
 • Ontwerpen en verbeteren van drukriolering
 • Ontwerpen van waterberging
 • Ontwerpen rioolgemalen
 • Advisering bij rioolgebied
 • Detachering
 • Toetsing van plannen in renovatie en verbetering

Specialisaties

Riolering nieuwbouw

Dient er voor een nieuwe ontwikkeling een nieuw riool te worden gerealiseerd? Deze kan ik voor u ontwerpen, zowel het vuilwaterriool als het hemelwaterriool. Voor complexere stelsels wordt gebruik gemaakt van speciale software zoals Infoworks ICM. Zo kan het ontwerp worden getoetst aan de gemeentelijke eisen en kunnen effecten van de klimaatontwikkeling worden bepaald.

Hemelwaterriool, waterberging en infiltratie

Wordt er een wijk afgekoppeld en is een hemelwaterriool noodzakelijk? Dan kan deze worden ontworpen. Net zoals mogelijke aanvullende maatregelen zoals waterberging en infiltratie voorzieningen

Onderzoek en aanpassingen van het bestaande rioolstelsel

Als er problemen zijn met het bestaande rioolstelsel wordt onderzocht wat de oorzaak is en welke maatregelen
noodzakelijk om deze problemen op te lossen.

Problemen met het rioolstelsel kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • wateroverlast
 • stank
 • beperkte afvoer

Ook kunnen de effecten worden bepaald /onderzocht als gevolg van bepaalde aanpassingen in het riool, bijvoorbeeld het wijzigen van een lozingspunt, toename van waterhoeveelheden of peilstijgingen.

Klimaatadaptatie en maatregelen

Klimaatadaptatie en maatregelen

 • Ontwerp van waterberging
 • Herinrichting openbaar gebied
 • Afvoer water naar minder kwetsbare gebieden
Uitvoeren van (hydrodynamische) berekeningen

Met het eigen softwarepakket Infoworks ICM worden dynamische berekeningen uitgevoerd van het rioolstelsel.
Het effect van aanpassingen van rioolsteslel kunenen hiermee goed doorgerekend worden met de dynamische buien uit de Leidraad Riolering maar ook extreme neerslag van bijvoorbeeld 60 mm in een uur.
Hiermee wordt een goed inzicht verkregen in het functioneren van het rioolstelsel.

Ontwerp en vervangen van rioolgemalen

Voor het nieuwe rioolgemaal wordt de pompput ontworpen en programma van eisen opgesteld. In samenwerking met de mechanisch elektrotechnische specialisten wordt een werkomschrijving opgesteld voor het nieuwe rioolgemaal. Hierbij rekening houdend met de lokale situatie.

Beheer, onderhoud en renovatie

Het rioolstelsel moet worden beheerd. Geadviseerd wordt hoe hiermee om te gaan en welke (onderhoud)maatregelen moeten worden getroffen om het rioolstelsel goed te laten functioneren. Hiervoor kunnen beheerplannen worden opgesteld of een werkomschrijving voor de onderhoudsaannemer.

Ook wordt geadviseerd of en welke maatregelen getroffen moeten worden om het rioolstelsel ook in de toekomst goed te laten functioneren, zoals vervangen, relinen, lokale reparaties of regelmatig reinigen.

Toetsing

Wilt u een ontwerp getoetst hebben met een dynamische berekening of u wil weten of u voldoet aan bepaalde eisen voor een certificaat, bijvoorbeeld Breeam POL6. Dan kan ik die toetsing voor u uitvoeren.

Ook het controleren van plannen van derden, bijvoorbeeld basisrioleringsplannen, afkoppelplannen kunnen worden uitgevoerd.

Detachering

Veel van de hiervoor genoemde diensten kunnen worden uitgevoerd op detacheringsbasis. Op deze manier zijn er voor verschillende gemeenten , waterschappen en adviesbureaus werkzaamheden uitgevoerd.

Meer informatie?